Waarom een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder van een N.V., B.V., stichting of vereniging? Bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen deze rechtspersonen kunnen fouten gemaakt worden. Bestuurlijke fouten die een financieel nadeel voor de rechtspersoon, waarvoor u bestuurder bent, tot gevolg hebben. Voor deze zogenoemde zuivere vermogensschade kunt u hoofdelijk dan wel collectief aansprakelijk gesteld worden. Met een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering beschermt u zich zowel tegen deze aansprakelijkheid als uw privévermogen.

Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is vermogensschade niet verzekerd. Deze verzekering dekt alleen schade aan zaken of personen en de gevolgschade hiervan. Door een bestuurders­aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bent u goed verzekerd voor de financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die u als bestuurder, commissaris of toezichthouder eigenlijk niet kunt missen.

De voordelen:

 • Verzekerd tegen hoofdelijke dan wel collectieve aansprakelijkheid
 • Beschermt uw privévermogen
 • Maatwerk
 • Dekking voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders
 • Juridische bijstand en kosten van verweer gedekt
Vraag een offerte aan

Wat dekt de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering?

Wel verzekerd

 • Uw hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Collectieve aansprakelijkheid
 • Kosten van verweer en juridische bijstand
 • Interne en externe aansprakelijkheid

Niet verzekerd

 • Opzet
 • Opgelegde boetes of dwangsommen
 • Schade aan zaken
 • Schade aan personen

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Eigen risico

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een eigen risico van toepassing. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de aard van uw bestuursactiviteiten en, in sommige situaties, de hoogte van de verzekerde som.

Heeft u een adviserend of een (para)medisch beroep?

En wilt u gedekt zijn voor financiële schade als gevolg van een beroepsfout of een medische fout? Dan heeft u, afhankelijk van uw beroep, de keuze uit een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering of een medische beroeps­aansprakelijkheids­verzekering.

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Wie heeft een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering nodig?
 • Bestuurders
 • Commissarissen
 • Toezichthouders

Van N.V.’s, B.V.’s, Stichtingen en verenigingen.

Is een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering verplicht?

Nee, deze is niet verplicht.

Waarvoor kan ik als bestuurder van een onderneming, vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?

U kunt persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als:

 • U uw taak als bestuurder onbehoorlijk uitvoert. Bijvoorbeeld als u risicovolle beslissingen neemt of de administratie verwaarloost
 • U een onrechtmatige daad begaat. Bijvoorbeeld als u een financiële verplichting aangaat die de onderneming niet kan betalen
 • Het bedrijf, na oprichting bij de notaris, niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. U bent dan als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van het bedrijf
Ben ik hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door medebestuurders/commissarissen en toezichthouders?

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders, commissarissen, toezicht­houders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat u als individuele bestuurder, commissaris, of toezichthouder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten of onbehoorlijke taakvervulling van u én uw medebestuurders.

Wat is zuivere vermogensschade?

Vermogensschade is schade aan vermogen. Anders gezegd, financiële – in geld uit te drukken – schade zonder dat er sprake is van beschadiging van een zaak of letsel bij een persoon. Dit wordt ook zuivere vermogens­schade genoemd.

Wat zijn voorbeelden van zuivere vermogensschade?

Voorbeelden van zuivere vermogensschade zijn:

 • winstderving
 • verlies van marktaandeel
 • kosten in verband met vertraging, zoals gemiste rente als een geldbedrag te laat wordt betaald.

Bent u bestuurder, toezichthouder of commissaris? Dan heeft u in uw functie te maken met specifieke risico’s verbonden aan de uitoefening van uw bestuursactiviteiten:

 • onbehoorlijke taakvervulling van zijn bestuursopdracht
 • toestaan van kredieten of betalingsfaciliteiten zonder voldoende garanties
 • aangaan van contracten tegen nadelige voorwaarden
Wat is het verschil tussen zaakschade en zuivere vermogensschade?

Zaakschade is schade als gevolg van de beschadiging of vernietiging van een zaak, bijvoorbeeld een auto.
Deze schade kan bestaan uit reparatiekosten of vervangingskosten.

Bij zuivere vermogensschade is er geen sprake van beschadiging of vernietiging van een zaak.

Wat betekent interne en externe aansprakelijkheid?

Externe aansprakelijkheid: hiervan is sprake wanneer een derde – iemand buiten de onderneming – u als bestuurder aansprakelijk houdt voor geleden schade.

U kunt hierbij denken aan een crediteur die u aansprakelijk houdt voor niet betaalde facturen.

Interne aansprakelijkheid: Bij interne aansprakelijkheid stelt de rechtspersoon u als bestuurder / commissaris / toezichthouder aansprakelijk voor geleden vermogensschade.

U kunt hierbij denken aan verwaarlozing van de administratie en u daardoor de onder­neming in financiële problemen heeft gebracht.

Zijn een inlooprisico en een uitlooprisico meeverzekerd?

Nee, beide risico’s zijn niet standaard meeverzekerd.

Het inlooprisico (schade ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering, maar gemeld binnen de looptijd van de verzekering) kan worden meeverzekerd. Acceptatie van dit risico en de hoogte van de premie is afhankelijk van de soort bestuursactiviteiten, schadeverloop in het verleden, hoogte verzekerde som en de duur van de inloopdekking.

Het uitlooprisico (schade ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar openbaart zich pas of wordt gemeld na de einddatum van de verzekering) kan worden meeverzekerd. Acceptatie van dit risico en de hoogte van de premie is afhankelijk van de soort bestuursactiviteiten, schadeverloop, hoogte verzekerde som en de duur van de uitloopdekking.

Voor welk bedrag is men verzekerd?

De verzekerde som van de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering is afhankelijk van de soort organisatie en de keuze van de verzekeringnemer.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering is afhankelijk van de soort organisatie en de hoogte van de verzekerde som.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering contact op met één van onze adviseurs.