Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Met dit reglement beschrijven wij welke procedures rondom privacy worden aangehouden, welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt, verwerkt en bewaard. Ook wordt aangegeven of wij deze informatie met derden delen.

Inter-Assure heeft als doel uw persoonsgegevens op de juiste manier te gebruiken en veilig op te slaan.

Aan dit Privacyreglement ligt de Landsverordening bescherming persoonsgegevens 2010 no.84 ten grond­slag. Deze wet is in werking getreden per 1 oktober 2013.

Begrippen

(te vinden in Landsverordening bescherming persoonsgegevens 2010 no.84, van kracht per 1 oktober 2013)

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Verwerking persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoons­gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoons­gegevens

Derde: ieder, niet zijnde betrokkene, de ver­antwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechts­persoon of ieder ander die of het bestuurs­orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onder­worpen

Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoons­gegevens worden verwerkt

Verzamelen van persoonsgegevens:  het verkrijgen van persoonsgegevens

Inter-Assure:
Inter-Assure Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., Inter-Assure Curaçao N.V. (handelend onder de naam Inter-Assure Insurances)

Contactgegevens

Inter-Assure Insurances
Fokkerweg 171, Saliña
Curaçao

Telefoonnummer: (+5999) 465 2020
E-mail: info@inter-assure.com

Facebook: Inter-Assure Insurances
Website: www.inter-assure.com

NAW gegevens

 • Voor-, middel- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, persoonlijk, via uw tussenpersoon, telefonisch en/of via Facebook.

Aanvullende gegevens voor specifieke producten

 • Kentekennummer van uw auto voor een auto­verzekering
 • Gezondheidsgegevens of beroep voor een ziekte­kosten­verzekering, levensverzekering, ongevallen­verzekering, reis­verzekering of arbeids­ongeschiktheids­verzekering
 • Inkomstengegevens voor een arbeids­ongeschiktheids­­verzekering en hypotheek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Gezondheid (zoals bij een ziektekosten­verzekering, arbeids­ongeschiktheids­verzekering, reis­verzekering en levens­verzekering)
 • Identiteitsnummer en andere -gegevens (Sédula, paspoort, e.d.)
 • Burgerlijke staat
 • Strafrechtelijk verleden
 • Genetische gegevens (zoals in een gezondheids­verklaring)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toe­stemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inter-assure.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

Inter-Assure ontvangt uw persoonsgegevens door­gaans rechtstreeks van u.

Het is mogelijk dat Inter-Assure uw persoonsgegevens ontvangt via:

Afhankelijk van het soort contact dat wij met u hebben verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van contactmomenten aan waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden:

 • U vraagt informatie bij ons op.
 • U bent of wordt klant bij ons
 • U bezoekt onze website of Facebookpagina
 • U solliciteert bij ons

Uw verzamelde persoonsgegevens worden door ons voor de volgende doelen gebruikt:
a. om onze dienstverlening en het afhandelen van onze contractuele  en/of wettelijke verplichting jegens u naar behoren te kunnen uitvoeren.
b. voor marketing activiteiten zoals het versturen van een nieuwsbrief
c. voor het verbeteren en innoveren van onze systemen en acceptatiebeleid zoals bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwe producten of een correcte afwikkeling van een klacht
d. voor het verkleinen van risico’s door het uitvoeren van een goede en adequate beoordeling van een te verzekeren risico
e. voor het opsporen van fraude
f. om een sollicitatieprocedure te doorlopen

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toe­reikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Op basis van welke rechts­gronden gebruiken wij uw gegevens?

Voor het gebruik en de verwerking van uw persoons­gegevens zijn wettelijke rechtsgronden van toepassing, zoals:

 • Uw toestemming:
  U heeft voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens ondubbelzinnig toestemming verleend. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Dit doet u per e-mail aan ons of persoonlijk op ons kantoor.
 • Een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de identificatieplicht:
  Inter-Assure is een financiële dienstverlener. Dit houdt in dat wij ons moeten houden aan wettelijke verplichtingen. Als wij ons hieraan om wat voor reden dan ook niet kunnen houden mogen wij geen overeenkomst met u aangaan of moeten wij de overeenkomst stopzetten.
 • Onderzoek naar fraude
 • Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Inter-Assure bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

De persoonsgegevens mogen langer worden bewaard voor zover de gegevens voor historische, statistische of weten­schappelijke doeleinden worden bewaard. En voor zover de nodige voorzieningen zijn getroffen om zeker te zijn dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt.

Delen van uw persoons­gegevens

Binnen Inter-Assure
Binnen Inter-Assure worden uw persoonsgegevens uitsluitend tussen de afdelingen onderling uit­gewisseld voor zover deze gegevens voor de verschillende processen binnen onze dienst­verleningen noodzakelijk zijn.

Aan derden
Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht of doorgegeven. Uw persoons­gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze over­eenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onder het verstrekken van persoonsgegevens wordt verstaan:

 • Aan de overheid, voor zover wettelijk verplicht:
  • Centrale Bank
  • Politie
  • Belastingdienst
 • Aan dienstverleners, voor zover noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren:
  • Herverzekeraar
  • Advocaat
  • Expertisebureau
  • Schade inspecteurs
  • IT support
  • Incassobureau

Inter-Assure maakt gebruik van noodzakelijke en voorkeur cookies. Ook worden analytische cookies gebruikt. In onze Cookieverklaring hebben wij uitgelegd hoe en waarvoor de cookies kunnen worden gebruikt en waarvoor zij noodzakelijk zijn.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw apparaten worden geplaatst om de werking van die websites te verbeteren, de gebruikerservaring te optimaliseren of om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de website. Cookies zijn een belangrijk en vaak onmisbaar middel om de gebruikers een vlotte en responsieve digitale ervaring te bieden.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. U heeft eveneens het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van deze gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Dit kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.

Gegevens aanpassen
U heeft het recht uw persoonsgegevens aan te passen of te corrigeren. Het verzoek om de gegevens aan te passen of te corrigeren kunt u schriftelijk bij ons indienen.

Gegevens verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens te ver­wijderen. Het verzoek hiervoor kunt u schriftelijk aan ons doorgeven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, aanpassing of verwijdering van uw persoons­gegevens door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U krijgt binnen 4 weken bericht van ons.

Ook informeren wij u binnen 4 weken na ontvangst van uw schriftelijk verzoek, omkleed met redenen,  als wij aan uw verzoek niet kunnen of mogen voldoen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Inter-Assure heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau.  Hierbij is rekening gehouden met de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Ook zijn de maatregelen er op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voor­komen.

Het wijzigen van dit privacyreglement

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd als er veranderingen zijn in de wetgeving of in onze organisatie. De aangepaste verklaring is altijd te vinden op onze website www.inter-assure.com.