Waarom een construction all risk (CAR) verzekering?

Met een construction all risk verzekering, ook wel CAR-verzekering genoemd, bent u verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bouw- en verbouw­werkzaamheden voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

De construction all risk verzekering dekt de materiële schade aan het bouwwerk, maar ook schade die ontstaat door bijvoorbeeld een bouwfout of constructie­fout.

Het risico van (ver)bouwwerkzaamheden is op uw bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering of op een bedrijfs­gebouwenverzekering namelijk niet gedekt.

Vraag een offerte aan

Voordelen van de construction all risk verzekering

 • Alle betrokken partijen zijn verzekerd voor schade aan het werk
 • Uw bouwactiviteiten per project of het gehele jaar verzekerd
 • U kunt kiezen uit diverse rubrieken
 • Onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd

Wat dekt een construction all risk verzekering?

De construction all risk verzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken.

Hoe u de dekking van de construction all risk verzekering wilt opbouwen is afhankelijk van wat u bouwt of verbouwt. Rubriek I – Schade aan het bouwwerk zelf, is de basis van de construction all risk verzekering en is een verplichte dekking.

Rubriek I - Schade aan het bouwwerk zelf

Schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade is onder deze rubriek verzekerd. Ook diefstal van bouw­materialen of schade aan het bouwwerk door vandalisme is gedekt.

Aanvullende dekkingen

De schade aan het bouwwerk zelf – Rubriek I – vormt de basis van uw construction all risk verzekering. U kunt deze rubriek aanvullen met de volgende rubrieken:

Rubriek II – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouw­werkzaamheden

Met deze rubriek bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid van schade aan anderen, die het gevolg is van letsel of dood en/of beschadiging of verlies van zaken. De schade moet zijn ontstaan tijdens de bouwperiode en, indien meeverzekerd, de onderhouds­termijn.

Rubriek III - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Wanneer u deze rubriek verzekert, dan wordt de schade aan bestaande eigendommen, niet zijnde het bouwwerk, van de opdrachtgever vergoed. Voorwaarde is dat de schade moet zijn ontstaan als gevolg van de werk­zaam­heden tijdens het werk dat is verzekerd onder rubriek I, Schade aan het bouwwerk zelf.

Schade welke is ontstaan door explosie, brand en blikseminslag is uitgesloten.

Rubriek IV - Hulpmateriaal

Heeft u deze rubriek meeverzekerd? Dan is schade aan hulpmaterialen, ontstaan tijdens het verzekerde werk, verzekerd. Onder hulp­materialen vallen onder andere:

 • gereedschappen
 • bekistingen
 • damwanden
 • loodsen
 • steigers

Onder hulpmateriaal wordt niet verstaan werkmaterieel, compressoren, aggregaten en andere mechanisch voortbewogen transport­middelen.

Rubriek V - Transport van bouwmaterialen

Met deze aanvullende rubriek verzekert u zich voor schade aan bouwmaterialen ontstaan tijdens het transport. Het transport moet plaatsvinden binnen Curaçao. De dekking van deze rubriek geldt enkel tijdens de verzekerde bouwtermijn. Is eveneens de onderhoudstermijn meeverzekerd? Dan geldt deze rubriek ook tijdens deze periode.

Rubriek VI - Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en werknemers van verzekerde

Met het meeverzekeren van deze rubriek bent u verzekerd voor schade aan de persoonlijke eigendommen van de directie en het personeel. Beschadiging of diefstal is dan verzekerd.

De beschadiging of verlies van de persoonlijke eigendommen moet zijn ontstaan op het bouwterrein en tijdens de periode van de bouwtermijn. En, indien meeverzekerd, de onderhoudstermijn.

Geld, geldswaardige papieren en motor­rijtuigen zijn niet verzekerd.

Extra aanvullende dekking: Onderhoudstermijn

De construction all risk verzekering kan worden uitgebreid met een aanvullende dekking: de onderhoudstermijn. Met de onderhoudstermijn wordt de periode na de eerste oplevering van het bouwwerk bedoeld. Tijdens de onderhoudstermijn worden o.a. niet uitgevoerde reparaties voltooid. Schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn is dan verzekerd.

 • schade veroorzaakt tijdens werk­zaam­heden volgens de onderhouds­bepalingen van het bestek of de aan­nemings­overeenkomst
 • schade waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onder­houds­termijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstand­koming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onder­houds­termijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aan­nemings­overeenkomst.

Vraag naar de polisvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet verzekerd is.

Wie kan de construction all risk verzekering afsluiten?

Een construction all risk verzekering is een specifieke verzekering voor bedrijven, ondernemers en ZZP-ers in de bouwwereld.

Met de construction all riskverzekering verzekert u de aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan onder andere het bouwwerk. Uw opdrachtgevers kunnen zakelijke, maar ook particuliere klanten zijn. Voorbeelden van bedrijven waarvoor een construction all riskverzekering aan te bevelen is, zijn:

 • aannemers
 • bouwbedrijf
 • stukadoor
 • steigerbouwer
 • klusbedrijf

Bent u onderaannemer? Dan ook is het verstandig om zelf een construction all risk verzekering af te sluiten. U bent dan niet afhankelijk van de verzekering van de hoofdaannemer.

In veel gevallen mag een onder­aannemer de schade niet direct claimen op de polis van de hoofdaannemer. U loopt dan het risico dat schade op u wordt verhaald. CAR-verzekeringen van grote aannemers hebben vaak (zeer) hoge eigen risico’s, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft.

Een CAR-verzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepaling van de hoofd­aannemer.

Bent u particulier en gaat u een woning bouwen of ver­bouwen? 

Dan heeft u behoefte aan een bouw­verzekering. U bent dan niet afhankelijk van de aannemer of hij wel een construction all risk verzekering heeft af­gesloten. En u weet zeker dat u goed bent verzekerd voor schades welke zijn veroorzaakt tijdens (ver)bouw­werkzaamheden door een betrokken partij zoals een aannemer.

 

Lees meer over de particuliere bouw­verzekering

Ook handig om te verzekeren

Veelgestelde vragen

Is de CAR verzekering een op zich staande verzekering of moet deze in aanvulling op een bepaalde verzekering worden afgesloten?

Ja, de construction all risk verzekering is een op zich staande verzekering en sluit u af naast uw andere bedrijfsmatige ver­zekeringen. Het is aan te bevelen om naast de construction all risk verzekering een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB) af te sluiten.

De CAR-verzekering dekt namelijk alleen schade aan het bouwwerk zelf. De AVB dekt de aansprakelijkheid voor schade toe­gebracht aan derden en niet aan het bouwwerk zelf. Onder de AVB is materiële schade en personenschade verzekerd.

Is een onderaannemer meeverzekerd op de CAR-verzekering van de hoofd­aannemer of kan men beter ook een eigen CAR-verzekering hebben?

Een onderaannemer is verzekerd op de CAR-verzekering van de hoofd­aannemer. Een onderaannemer heeft echter in veel gevallen geen rechtstreeks claimrecht op de verzekering van de hoofdaannemer. Daarbij is de onderaannemer afhankelijk van de door de hoofdaannemer gekozen dekking en eigen risico’s. Een onderaannemer doet er goed aan zelf een construction all risk verzekering af te sluiten.

Is er bij een zakelijke construction all risk verzekering de keuze uit aflopend en doorlopend?

Heeft u gedurende het jaar veel bouw- of verbouwprojecten? Dan adviseren wij u een doorlopende construction all risk verzekering af te sluiten. Zo bent u altijd verzekerd en hoeft u er niet bij ieder project bij stil te staan om een verzekering af te sluiten.

Heeft u weinig projecten in een jaar? U kunt er voor kiezen per bouw- of verbouwproject een kortlopende construction all risk verzekering af te sluiten.

Moet je voor elk project een aparte verzekering afsluiten?

Heeft u een doorlopende construction all risk verzekering afgesloten? Dan hoeft u niet voor ieder project een aparte verzekering af te sluiten. Wel kan het zijn dat de ver­zekerings­maatschappij een project binnen de doorlopende verzekering aangemeld wilt hebben.

Heeft u een kortlopende verzekering voor een project afgesloten? Dan geldt deze alleen voor dat betreffende project. Start u met een nieuw bouwproject dan moet u weer een nieuwe verzekering hiervoor af­sluiten.

Waar geldt de dekking?

De construction all risk verzekering is van kracht in het Caribische deel van het Nederlands koninkrijk.

Wat is de verzekerde periode?

De dekking van de verzekering is van kracht tijdens de bouwperiode. Is in de polis een onderhoudstermijn opgenomen? Dan is de verzekering eveneens van kracht tijdens de overeen­gekomen duur van de onder­houds­termijn.

Wat is het eigen risico?

Op de construction all risk verzekering is per verzekerde rubriek een eigen risico van toepassing. De hoogte van het eigen risico is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • verzekerde rubriek
 • aard bouwwerk
 • hoogte verzekerde som
Wat zijn de verzekerde bedragen per rubriek?

De verzekerde bedragen zijn afhankelijk van de gekozen rubrieken en bouwsom van het bouwwerk.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden voor de construction all risk verzekering zijn niet online beschikbaar.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met één van onze adviseurs.

Uw construction all risk verzekering afsluiten

Neem voor advies, een offerte en/of het afsluiten van een construction all risk verzekering contact op met één van onze adviseurs.